Regulament intern

Regulament Intern de Funcționare

Secțiunea I. Condiții Generale

(1) Abonamentul este nominal și nu poate fi transferat de către titularul acestuia niciunei terțe persoane. Solicitarea în scopul încheierii unui abonament va fi adresată numai personalului din cadrul recepției EVOLVE.

(2) Accesul în incintă EVOLVE se poate face doar în baza cardului de membru pe care membrul trebuie să îl prezinte, în mod obligatoriu, la recepție, pentru fiecare intrare în parte.

(3) Abonamentul este valabil încheiat numai dacă documentul de identitate (carte de identitate sau pașaport) al membrului a fost verificat de către un reprezentant EVOLVE, care a constatat corectitudinea datelor furnizate și, respectiv, dacă acesta conține fotografia electronică a membrului.

(4) Membrii care achită prețul abonamentului prin virament bancar trebuie să efectueze plata în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, calculate de la data emiterii facturii proforme de către EVOLVE. Cardul de membru va fi eliberat ulterior de către EVOLVE, în baza prezentării documentelor care să ateste efectuarea plătii.

(5) Abonamentul se cosidera valabil încheiat numai după semnarea tuturor documentelor necesare și achitarea de către membru a prețului serviciilor comandate cu respectarea termenelor de plată prevăzute în conținutul facturilor emise de către EVOLVE, în prezentul contract sau astfel cum au fost stabilite în baza unor oferte promoționale sau a unor oferte individuale formulate de către EVOLVE.

(6) Sumele plătite de către membri cu titlul de preț al abonamentului EVOLVE, nu se restituie indiferent dacă membrul utilizează efectiv sau nu serviciile menționate în abonament, pe parcursul perioadei de valabilitate a acestuia.

(7) Abonamentul permite accesul membrilor în sala de antrenament,utilizarea echipamentului aflat în dotarea EVOLVE precum și participarea la cursurile organizate de către EVOLVE, efectuate de către antrenori specializați, în funcție de tipul de abonament ales.

(8) Abonamentul nu include costul asistării dedicate a membrului de către un antrenor personal,acest cost fiind suplimentar prețului abonamentului conform tarifelor și ofertelor comunicate de către EVOLVE, urmând a fi achitat de către membru la recepția EVOLVE integral, înainte de începerea sesiunilor de antrenament cu un antrenor personal.

(9) Abonamentul de tip ,,Happy Hour” permite accesul membrului în incinta EVOLVE, începând cu ora de deschidere până la ora 16:00. Membrii care beneficiază de un astfel de abonament sunt obligați să părăsească EVOLVE cel mai târziu la oră 16:00.

(10) Abonamentul de tip ,,Full” permite accesul membrului în incinta EVOLVE oricând, în cursul orelor de program. Membrii care beneficiază de un astfel de abonament sunt obligați să părăsească EVOLVE cel târziu la ora închiderii.

(11) Copiii minori ai membrilor, în vârstă de până la 12 ani, vor vea acces în incinta EVOLVE numai sub strictă supraveghere a părinților, care vor fi unicii răspunzători pentru conduita și siguranța copiilor lor. De asemenea, copiii minori ai membrilor, în vârstă de până la 12 ani, vor avea acces și la programele pregătite special pentru copii.

(12) Toți membri pot beneficia de suspendarea abonamentului, la cerere, pentru o perioadă de maxim 30 zile pentru abonamentele care au fost încheiate pentru 6 luni sau 12 luni și respectiv pentru o perioadă de maxim 14 zile, pentru abonamentele care au fost încheiate pentru 3 luni. Suspendarea abonamentului operează numai în bază completării de către membru a unui formular de tip ,,Cerere de suspendare”, aflat la recepția EVOLVE și numai în baza predării de către membru a cardului de membru, unui reprezentant autorizat al EVOLVE. Beneficiul suspendării abonamentului nu poate fi acordat retroactiv.

(13) Membrii pot solicita, de asemenea, suspendarea abonamentului, pentru motive de natură medicală,că urmare a unor îmbolnăviri sau accidentări, pentru o durată de maxim 4 luni. Suspendarea abonamentului din motive medicale este valabilă numai în baza prezentării de către membru a unui document medical, care să interzică expres membrului respectiv practicarea de exerciții fizice, cu indicarea perioadei în care efortul fizic este contrainicat..

(14) Cererea de suspendare a abonamentului trebuie să fie aprobată în prealabil de către managerul EVOLVE, aprobare care nu va fi refuzată sau întârziata nejustificat.

(15) EVOLVE și angajații acesteia nu vor răspunde pentru obiectele de îmbrăcăminte, încălțăminte sau orice alte obiecte personale sau valori respectiv obiecte de valoare, ale oricăror membri,invitați sau copii ai acestora care sunt deteriorate, pierdute sau furate. Membrul declară și garantează că toate exercițiile și utilizarea tuturor facilităților EVOLVE, respectiv utilizarea aparaturii,băilor sau celorlalte servicii și/sau participară la oricare și toate exercițiile fizice furnizate de EVOLVE (inclusiv prin intermediul cursurilor conduse/coordonate/supravegheate de antrenorii EVOLVE) și că EVOLVE și/sau orice societăți afiliate și/sau agenții și angajații/colaboratorii respectivi ai acestora nu sunt răspunzători față de membru și/sau proprietatea acestuia pentru niciun fel de pretenții, cereri, acțiuni sau cauze de acțiuni, de orice natură, care rezultă din sau în legătură cu utilizarea oricărora dintre serviciile și/sau facilitățile EVOLVE și ale oricăror societăți afiliate și/sau agetilor și angajaților respectivi ai acestora sau locația unde sunt situate acestea, iar prin prezența membrul exonerează și eliberează în mod expres și pentru totdeauna EVOLVE și orice societăți afiliate și agenții și angajații respectivi ai acestora, de orice fel de pretenții, cereri, vătămări, daune, acțiuni sau cauze de acțiuni rezultând din pierderea, furtul sau deteriorarea bunurilor ori vătămarea sau decesul cauzat de accidentări sau de faptă unui alt membru ori invitat.

(16) În caz de accident, membrul convine că va fi examinat pe propria cheltuială de un medic care va trimite un raport scris atât membrului cât și EVOLVE. Membrul declară că i-au fost aduse la cunoștință riscurile de accidentare și se obligă să respecte regulile minimale de prevenire a accidentelor, asumându-și responsabilitatea pentru eventualele urmări în ceea ce privește sănătatea să și a invitaților săi sau a persoanelor pe care le-ar putea vătăma în timpul și că urmare a activităților desfășurate în incinta EVOLVE.

(17) În cazul deteriorării de către membru sau de către un invitat al acestuia a echipamentului pus la dispoziție, membrului i se va imputa plata unui cost că urmare a distrugerii echipamentului. Membrul declară că a fost informat privire la prețul abonamentului și costurile care i se vor imputa în cazul deteriorării echipamentului pus la dispoziție de EVOLVE, acestuia sau celorlalte persoane aflate cu acesta în incintă EVOLVE.

Secțiunea II. Regulamentul intern de funcționare

(1) Prin semnarea prezentului abonament, membrii declară că au citit, au înțeles, au acceptat și au fost de acord cu întregul conținut al Regulamentului intern de funcționare, disponibil la recepția EVOLVE și pe pagină de internet evolve-fitness.ro . Orice membru sau potențial membru poate primi, la cerere, Regulamentul intern de funcționare pe suport de hârtie.

(2) EVOLVE are dreptul să modifice periodic, în tot sau în parte, Regulamentul intern de funcționare, în cazul în care circumstanțele de natură tehnică sau legală impun acest lucru. Membrul va fi informat despre modificările aduse Regulamentului intern de funcționare prin afișare la recepția EVOLVE, respectiv prin publicare pe pagină de internet evolve-fitness.ro, fiind valabile începând cu a 5-a zi lucrătoare de la data afișării lor.

(3) Membrii trebuie să respecte întotdeauna Regulamentul de funcționare internă al EVOLVE, afișat în incintă EVOLVE și pe site-ul evolve-fitness.ro precum și orice alte reglementări specifice, afișate și/sau amplasate în diferite zone ale incinte EVOLVE(recepție, sală de antrenament, sală de antrenament de grup,vestiare,etc.).

Secțiunea III Termeni și condiții

(1) Obiectul prezentului abonament îl reprezintă furnizarea de către EVOLVE a accesului membrilor la serviciile menționate mai sus, în schimbul plătii de către membri a unui preț reprezentând contravaloarea acestui acces la servicii, cuantumul prețului fiind stabilit periodic de către EVOLVE.

(2) Prezentul abonament încetează în una dintre următoarele situații: (a) prin acordul părților; (b)la sfârșitul perioadei pentru care a fost încheiat; (c) în cazul apariției unui eveniment de Forță Majoră; (d)în cazul decesului membrului; (e)prin efectul legii sau în cazul unei hotărâri judecătorești definitive și (e) prin rezilierea abonamentului de către EVOLVE , conform prevederilor din prezentul contract.

(3) În cazul încălcării de către membru a obligațiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile prezentului abonament, sau dacă membrul a săvârșit vreuna dintre încălcările prevăzute în Regulamentul intern de funcționare, EVOLVE va avea dreptul de a rezilia abonamentul, fără intervenția instanței de judecată și fără nicio altă formalitate prealabilă (abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil). Totodată, EVOLVE este îndreptățită să solicite daune-interese membrului, în vederea acoperirii, în integralitate, a prejudiciului suferit.

(4) Membrii nu pot cesiona abonamentul, în întregime sau în parte.

(5) Membrul a luat la cunoștință și acceptă faptul că, pe perioadă derulării abonamentului, EVOLVE este efectueze anumite lucrări cu privire la la anumite zone din cadrul acesteia ori la echipamentele acesteia, necesare bunei impuse de legislația vigoare de orice contract la care proprietarul este . EVOLVE , pe desfășurării lucrărilor menționate asigure accesul membrului la la facilitățile oferite de , care nu vor limitări/restricții impuse de specificul lucrării. Cu toate acestea, pe desfășurării respectivelor lucrări, este posibil , pentru perioade de timp rezonabile, să existe unele limitări/restricții cu privire la accesul membrilor la incintă sălii, la anumite zone ale acesteia sau la anumite facilități oferite de aceasta. În acest caz, EVOLVE va informa membrul, în timp util, prin afișarea unui anunț, la recepție precum și prin publicarea unui anunț pe website-ul EVOLVE.

(6) În situația în care oricare dintre termenii sau prevederile prezentului abonament este sau va fi calificată drept nulă, ilegală sau nevalidă, conform legislației în vigoare, toate celelalte condiții și prevederi ale prezentului abonament vor rămâne în vigoare.

(7) Prin semnarea prezentului abonament, membrul declară, în conformitate cu dispozițiile art. 1203 Cod Civil, că acceptă în mod expres și este de acord cu prevederile abonamentului, care nu sunt contrare voinței sale.

(8) În cazul în care părțile își încalcă obligațiile din acest contract, neexercitarea de către partea care a suferit vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent a obligației respective nu va fi interpretată în niciun caz că o renunțare la acel drept.

(9) Orice drept din prezentul contract poate face în orice moment obiectul unei renunțări de către partea care este titularul respectivului drept, dar nicio astfel de renunțare nu va produce efecte decât dacă este prevăzută în mod expres într-un document scris, semnat în mod valabil de către și în numele părții care renunță la respectivul drept. Nicio renunțare de către oricare dintre părți la orice drept din prezentul contract, în una su mai multe ocazii, nu va fi considerată sau interpretată că fiind o renunțare la același drept sau la orice alt drept din prezentul contract în orice altă ocazie viitoare.

(10) În cazul apariției unui Caz Fortuit sau Forță Majoră, EVOLVE nu va fi considerată responsabilă pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor sale contractuale pe toată durata în care Cazul Fortuit sau Forță Majoră acționează. De asemenea, EVOLVE nu răspunde pentru faptă oricărui terț străin de prezentul contract, care are caracteristicile unui Caz Fortuit sau a unei Forțe Majore.

(11) Părțile recunosc în mod expres faptul că toate și oricare dintre prevederile prezentului contract au fost citite înainte de semnarea acestuia.

(12) Părțile convin să acționeze în mod rezonabil pentru a încerca soluționarea pe cale amiabila a oricărui diferend. În cazul în care părțile nu vor reuși să soluționeze pe cale amiabila diferendul născut între acestea, se vor adresă în acest sens instanțelor judecătorești.